KS URL: 

Die Treffer in der Druckansicht:


1.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
1311-5057
Medienart:
Zeitschrift  Izvestija na balgarska orda.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z01260
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Geschichte

2.
Specimen / Musterbild
Verlag, Ort:
Azbuki, Sofija
ISBN/ISSN:
0861-9255
Medienart:
Zeitschrift  Prirodnite nauki v obrazovanieto.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z01272
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Chemie; Astronomie; Geographie; Biologie

3.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
1312-0875
Medienart:
Zeitschrift  Balgarija Makedonija: biznes, kultura, politika.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z02263
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Politik; Zeitgeschichte; Wirtschaft

4.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
1311-3925
Medienart:
Zeitschrift  Istoričeski almanach.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z02264
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Geschichte

5.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
1311-0829
Medienart:
Zeitschrift  
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z02666
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Mechanik; Angewandte Technik; Technologie

6.
Specimen / Musterbild
Verlag, Ort:
Pensoft, Sofija
ISBN/ISSN:
1993-0771
Medienart:
Zeitschrift  Comparative cytogenetics: International Journal of Plant & Animal Cytogenetics, Karyosystematics and Molecular Systematics.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z12064
Regionaler Bezug:
Russland
Sachlicher Bezug:
Medizin; Biologie; Zeitschrift In Einer Westsprache

7.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
1311-2880
Medienart:
Zeitschrift  Bjuletin na varchovnija kasacionen sad.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z20009
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Recht

8.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
0205-0617
Medienart:
Zeitschrift  Naselenie.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z20012
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Demographie (Statistiken)

9.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
ISBN/ISSN:
0205-0900
Medienart:
Zeitschrift  
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z20022
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Recht

10.
Specimen / Musterbild
Ort:
Sofija
Medienart:
Zeitschrift  Darzaven vestnik: oficialno pečatno izdanie na Republika Balgarija.
Preis:
Auf Anfrage
Bestellnummer:
Z20022M
Regionaler Bezug:
Bulgarien
Sachlicher Bezug:
Recht